Kommuneplan
2013-2024

  

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og afgørelse om ikke-VVM pligt på Fugledevej 26, 4480 Store Fuglede.

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og afgørelse om ikke-VVM pligt på Fugledevej 26, 4480 Store Fuglede.

Kalundborg Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af 70.000 m3 grundvand per år til markvanding.

Tilladelsen kan ses via dette link

Afgørelse om ikke-VVM pligt
Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingsloven8 Bilag 2, pkt. 1 c), vandings- og dræningsprojekter i landbruget samt Bilag 2, pkt. 2, d, iii) vandforsyningsboringer. Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i Miljøvurderingsbekendtgørelsens Bilag 3. Screeningsskema er vedlagt som tilladelsens Bilag 4. Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes Miljøvurdering. Screeningsafgørelsen er truffet iht. Miljøvurderingslovens § 21.

Klagevejledning
Tilladelsen til vandindvinding og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige mandag den 26. august 2019.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6
måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies