Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt vandindvindingstilladelse til Ryevej 24A, 4281 Gørlev

Kalundborg Kommune har fornyet tilladelse til indvinding af 3.000 m3 grundvand per år til adresse Ryevej 24A, 4281 Gørlev.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Det ansøgte projekt er omfattet af § 2 stk. 2 i Miljøvurderingsloven, idet markvanding er medtaget i lovens bilag 2, pkt. 1c.

Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 6. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag i tilladelsen.

Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes VVM-vurdering.

Klagevejledning

Tilladelsen til vandindvinding og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:

www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige torsdag den 26. september 2019.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 42 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies