Kommuneplan
2013-2024

  

Godkendelse til husdyrbruget på Sæbyvej 60

Kalundborg Kommune har givet miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby.

I forbindelse med godkendelsen udvides husdyrbrugets anlæg med en ny smågrisestald og karantænestald med et samlet produktionsareal på 835 m2 og en ny gyllebeholder på 3.000 m3.

Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

Afgørelsen: Husdyrbruget på Sæbyvej 60, 4291 Ruds Vedby

Hvis du vil klage

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbruglovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 5. november 2018. Kla­ge­fri­sten er senest den 3. december 2018.

Det skal bemærkes, at et projekt som udgangspunkt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrbruglovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Tlf.: 59 53 52 38 eller 59 53 52 47.

 

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk