Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt boretilladelse og udledningstilladelse til Rørby-Årby Vandværk

Kalundborg Kommune har givet Rørby-Årby Vandværk tilladelse til at etablere en vandforsyningsboring på matr. nr. 1a Avnsøgård Hgd., Avnsø, og til at indvinde fra den i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Samtidig er der givet tilladelse til at udlede vand fra borearbejde til eksisterende nedsivningsanlæg efter bundfældning.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Der er gennemført en VVM-screening, der kan ses i tilladelsens Bilag 4.

Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes VVM-vurdering.

Klagevejledning

Tilladelsen til udledning af filterskyllevand kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelsen til etablering af boring og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:

www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. november 2019.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 24 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies