Kommuneplan
2013-2024

  

Tilladelse til renovering af høfde, Kystvejen 7A og 7B, 4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune har meddelt tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven til genopbygning af en eksisterende høfde på ejendommen.

Tilladelsen kan ses via dette link

Screening for miljøvurdering

Strandhøfder er omfattet af Bilag 2, punkt 10k i Miljøvurderingsloven. Der er derfor foretaget en screening for, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningsskema er vedlagt som Bilag 2 til tilladelsen. Kalundborg Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at projektet ikke kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kalundborg Kommune træffer derfor afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagevejledning

Tilladelsen til kystbeskyttelse og afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af modtageren af afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:

https://kpo.naevneneshus.dk.

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige tirsdag den 5. november 2019. Rettidig klage har opsættende virkning for udnyttelsen af tilladelsen.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies