Kommuneplan
2013-2024

  

Der skal oprettes nye vandråd

Kalundborg Kommune skal i forbindelse med de kommende vandområdeplaner 2021-2027 udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i kommunens vandløb

Der er stor værdi i den lokale inddragelse af lokale vandråd i udarbejdelsen af disse forslag.

Det er kommunen der skal  nedsætte vandrådet, men initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der ifølge lov om vandplanlægning kan

være medlem af vandrådene. Disse er;

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke taleom lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres ovennævnte organisationer og foreninger derfor til, at anmode kommunen om at oprette et vandråd. Fristen er  22. november 2019.

Det er kommunerne inden for de enkelte hovedvandoplande  der beslutter om der skal oprettes vandråd og i givet fald hvilken kommune der skal have sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Dette sker efter ovennævnte frist.

Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmesidesammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstillingaf medlemmer til vandrådet. Kommunerne vil herefter træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede personer der bliver medlem af vandrådet.

Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske til vandlob@kalundborg.dk

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies