Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt tilladelse til indvinding af vand fra boring 196.366 til Hjorthøj Vandværk

Kalundborg Kommune har givet Hjorthøj Vandværk tilladelse til indvinding af 18.000 m3 grundvand per år fra indvindingsboring 196.366.

Boringen ligger på matr. nr. 2m Nyrup By, Raklev.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Vandforsyningsboringer er medtaget i Miljøvurderingslovens § 2 stk. 2 og bilag 2, pkt. 2d.

Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i lovbekendtgørelsens bilag 6. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag i tilladelsen.

Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes VVM-vurdering.

Klagevejledning

Tilladelsen til vandindvinding og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:

https://kpo.naevneneshus.dk.

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige torsdag den 21. november 2019.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 24 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies