Kommuneplan
2013-2024

  

Orientering om ansøgt dispensation fra Lokalplan nr. 27 for Gørlev Bymidte til nedrivning af to baghusbygninger til den gl. dyrlægegård, Algade 32, 4481 Gørlev. Nedrivning forudsætter kommunens tilladelse iht. lokalplanen

Kalundborg Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af de to tilbageblevne baghuse til den gl. Dyrlægegård på Algade 32 i Gørlev. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 27 for Gørlev Bymidte, hvor det i § 7.1 er bestemt, at eksisterende bebyggelse ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 

Ansøgning
Hovedbygningen mod Algade istandsættes til boligformål. De to bygninger, der ønskes nedrevet er benævnt bygning 3 og bygning 4 på vedlagte situationsplan af 6. december 2019, og de er afbilledet på vedlagte fotobilag 2. De to baghuse er opført i bindingsværk før år 1800, særligt bygning 3 er i ringe tilstand med ombygninger præget af uheldige løsninger.

Som erstatning for bygning 3 er det ejers plan at opføre et nyt baghus, vinkelret på hovedhuset (bygning 5), så en del af gårdmiljøet genskabes. Den nye bygning tilpasses hovedhuset og opføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser vinkelret på dette, så en del af gårdmiljøet genskabes. 

Gørlev Kommunalbestyrelse har den 15. november 2006 meddelt principiel tilladelse til at nedrive bygning 3.

Planforhold
Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 27. Lokalplanens § 7 Bebyggelsens omfang og placering:

§ 7.1 Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

I lokalplanens redegørelse er Dyrlægegårdens hovedbygning, der istandsættes til boligformål, oplistet under særligt værdifulde bebyggelses- og bygningstræk, og den er afbilledet som karakterfuld enkeltbygning. Alle ejendommens bygninger er omfattet af bestemmelsen om, at de ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, og tilladelsen forudsætter en dispensation fra ovenstående bestemmelse. 

I henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 17 er en bygning bevaringsværdig, når den fx er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan. Der henvises til planlovens § 15, stk.2, nr. 14, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan om bevaring af bebyggelse, således bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.

Baghusbygningerne er således iht. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer bevaringsværdige. Kommunen påtænker ikke at nedlægge forbud mod nedrivning af de to baghuse i henhold til planlovens § 14.

Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer, der er væsentlige at sikre. Et af dem omfatter Gørlev Stationsby, hvor de bærende elementer bl.a. er de betydningsfulde enkeltbygninger og samlede anlæg i bydelen mellem jernbanen og apoteket. Dyrlægeboligen og gårdrummet til dyrlægegården med bindingsværksbygninger er nævnt. Kulturmiljøets sårbarhed omhandler bl.a. nedrivninger.

På den baggrund har vi orienteret Vestsjællands Museum om ansøgningen om nedrivning af de to baghuse. I brev af 10. januar 2020 meddeler museet, at man er bevidst om bindingsværkslængernes manglende vedligeholdelse og tilstand. Museet finder det ønskeligt, om en evt. nybygning kunne opføres vinkelret på hovedhuset, således bebyggelsens oprindelige udtryk og gårdspladsen bevares. Dette ønske indgår i den fremtidige plan for anlægget, jf. ovenfor. 

I forbindelse med en nedrivning af de to bindingsværksbygninger anbefaler museet, at bygningerne fotodokumenteres inden evt. nedrivning. Vi skal opfordre til, at der bliver truffet aftale herom mellem ejer og museet.  

Bemærkninger til det ansøgte
I henhold til planlovens § 20, stk. 1, kan dispensationer fra lokalplan først meddeles, når der er forløbet to uger efter, at kommunen har givet skriftlig orientering om det ansøgte til naboer til den omhandlende ejendom m.fl. 

Tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse kan først ske efter mindst 4 ugers offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen, jf. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Kommunalbestyrelsen skal senest 2 uger efter fristens udløb meddele ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. 

Eventuelle bemærkninger til det ansøgte bedes sendt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg eller e-mail:dto@kalundborg.dk, således de er kommunen i hænde senest tirsdag den 25. februar 2020.

Spørgsmål
Spørgsmål til orienteringen kan rettes til undertegnede på tlf. 59534926/ mobil 51557163 eller e-mail Jesper.Handberg@kalundborg.dk.

Bilag
Situationsplan nedrivning, dateret 6. december 2019
Fotos fra Dyrlægegården

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies