Kommuneplan
2013-2024

  

Godkendelse til husdyrbruget på Lerchenfeldvej 102, 4400 Kalundborg

Kalundborg Kommune har givet miljøgodkendelse til ejendommens eksisterende produktionsanlæg efter § 16a i Husdyrbrugloven (Lovbek. nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 1. maj 2019).  

Med godkendelsen sker der ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer af produktionsarealet, men det bliver muligt både at producere smågrise og slagtesvin i staldene.

Kalundborg Kommune vurderer, at projektet kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på det omkringliggende miljø.

Afgørelsen kan ses her.

Hvis du vil klage

Afgørelser efter husdyrbrugsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbrugslovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om

at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Vejledning om gebyrordningen kan findes ligeledes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Kalundborg Kommunes hjemmeside den 27. april 2020. Kla­ge­fri­sten er senest den 25. maj 2020.

Det skal bemærkes, at et projekt som udgangspunkt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrbrugslovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Yderligere oplysninger

Fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg. Tlf.: 59 53 52 38, 59 53 52 47 eller 59 53 52 68.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies