Kommuneplan
2013-2024

  

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - etablering af gårdmejeri på ejendom Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

VVM-screening

Anlæg til fremstilling af mejeriprodukter er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, afsnit 7c. Ansøger har gennemført en VVM-screening af det ansøgte projekt. Ud fra VVM-screeningen er det Kalundborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger af omgivelserne. Kalundborg Kommune har på baggrund af VVM-screeningen truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt i henhold til miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan ses via dette link.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen skal sendes til Kalundborg Kommune, Plan Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg.

Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2020.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Domstole

Afgørelsen kan indbringes for domstolene efter planlovens § 62. Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk