Kommuneplan
2013-2024

  

Husdyrproduktionen på Havnsøvej 32

Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Havnsøvej 32, 4591 Føllenslev

Projektet

På ejendommen er der i dag tilladelse til en årlig produktion af 7.340 slagtesvin (32-107 kg) og 1 hest (500-700 kg).

Der er ansøgt om godkendelse af husdyrbruget, da der ønskes opførelse af to nye svinestalde på ejendommen til smågrise og slagtesvin. De eksisterende stalde på ejendommen tages ud af drift i forbindelse med projektet.

De to staldbygninger opføres parallelt med hinanden (tvillingestald) adskilt af en midtergang på to meter. Der søges endvidere om opførsel af en ny gyllebeholder på 1.000 m3 og fire foder-/kornsiloer hver med en højde på 9 m og kapacitet på 70 ton. Tvillingestalden bliver på 5.612 m2 (61 x 92 m) med et netto produktionsareal på 4.451 m2

Alle nye driftsbygninger opføres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og opføres i afdæmpede ikke reflekterende farver. Der ligger en eksisterende lade, hvor de nye stalde skal placeres. Denne lade nedrives. De ansøgte fodersiloer placeres, hvor der ligger en del af en eksisterende svinestald. Denne del af svinestalden nedrives for at give plads til fodersiloerne.

Det ønskede projekt er omfattet af § 16a i husdyrbrugsloven (Lovbek. nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 1. maj 2019). Projektet kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

Du kan bidrage med dine bemærkninger

Kalundborg Kommune vil med denne annoncering indkalde idéer og forslag til det ansøgte projekt. I annonceringsperioden frem til den 1. juli 2020 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast miljøgodkendelsen.

Idéer, bemærkninger og spørgsmål kan sendes til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Når et udkast til miljøgodkendelse foreligger, sendes det i høring hos naboer, omkringboende og andre der har anmodet om det i 30 dage.

Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på linket nedenfor. Derudover kan ansøgningsmaterialet bestilles telefonisk ved kontakt til nedenstående.

Ansøgningsmateriale

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på Tlf: 59 53 52 47. Email: dto@kalundborg.dk.

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk