Kommuneplan
2013-2024

  

Husdyrproduktionen på Alleshavevej 64 – ny smågrisestald

Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Alleshavevej 64, 4593 Eskebjerg

Husdyrbruget er d. 16. juni 2020 blevet godkendt efter husdyrbruglovens § 16 a, hvor husdyrbruget er godkendt efter produktionsarealets størrelse, staldtype og dyrearten i staldene.

Nu ønskes der en udvidelse af staldanlægget med en tilbygning til smågrisestalden, så der bliver plads til alle de smågrise, der produceres på ejendommen. Inde i den eksisterende stald ændres et staldafsnit fra smågrisestald til poltestald.

Den nye tilbygning bliver på 998 m2 og placeres i umiddelbar forlængelse af den eksisterende smågrisestald. Udover tilbygningen til staldanlægget etableres der teltoverdækning på de 2 eksisterende gyllebeholdere. 

Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet og kan således ikke gennemføres før Kalundborg Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse for husdyrbruget.

Du kan bidrage med dine bemærkninger

Kalundborg Kommune vil med denne annoncering indkalde idéer og forslag til det ansøgte projekt. I annonceringsperioden frem til den 1. juli 2020 kan alle indsende ideer, bemærkninger eller spørgsmål til projektet, og/eller ønsker om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelsen.

Idéer, bemærkninger og spørgsmål kan sendes til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Når et udkast til miljøgodkendelse foreligger, sendes det i høring hos naboer, berørte parter og andre der har anmodet om det i 4 uger.

Ansøgningsmaterialet vil være tilgængeligt på linket nedenfor. Derudover kan ansøgningsmaterialet bestilles telefonisk ved kontakt til nedenstående.

Ansøgningsmateriale

Bilag til ansøgning

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på Tlf: 59 53 52 38. Email: dto@kalundborg.dk.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk