Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om tilladelse til installation af avanceret vandbehandling på Særslev Vandværk

Kalundborg Kommune har givet Særslev Vandværk tilladelse til avanceret vandbehandling af det udpumpede drikkevand.

Anlægget fungerer ved en elektromagnetisk påvirkning af drikkevandet. Formålet er at mindske kalkbelægninger i forsyningsnet og på husinstallationer.

Tilladelsen til kan ses via dette link.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af vandværket, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:

https://kpo.naevneneshus.dk

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige torsdag den 16. juli 2020.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 42 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk