Kommuneplan
2013-2024

  

Boretilladelser samt afgørelse om ikke-VVM-pligt og udledningstilladelse til Kalundborg Vandforsyning A/S.

Kalundborg Kommune har givet tilladelse til at Kalundborg Vandforsyning A/S, etablerer 2 nye vandforsyningsboringer på matr. nr. 3 Løgtved By, Viskinge, til erstatning for 2 af kildepladsens nedslidte boringer.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Det ansøgte projekt er omfattet af § 2 stk. 2 i Miljøvurderingsloven /6/, idet vandforsyningsboringer er medtaget i lovens bilag 2, pkt. 2d.

Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 6. Screeningsskema er vedlagt som tilladelsens Bilag 4.

Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Tilladelsen forudsætter derfor ikke at der udarbejdes VVM-vurdering.

Det ansøgte projekt er ligeledes omfattet af §§ 7 og 8 i Habitatbekendtgørelsen, /7/.  Kommunen har vurderet at indvindingen af grundvand til vandforsyning ikke kan påvirke eksisterende Natura-2000 områder.

Afgørelsen er truffet iht. § 21 i Miljøvurderingsloven /6/ og §§ 7 - 8 i Habitatbekendtgørelsen /7/.

Klagevejledning

Tilladelsen til udledning/tilslutning/nedsivning af filterskyllevand kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilladelsen til etablering af boringerne og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:

https://kpo.naevneneshus.dk.

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige mandag den 20. juli 2020.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk