Kommuneplan
2013-2024

  

Kystbeskyttelsesprojekt på Mullerup Havn - Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Kalundborg Kommune har modtaget ansøgning fra Investeringsselskabet i Mullerup Aps ved Bjarne Mayland Olsen om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse med klit i form af et 145 meter langt sanddækket dige på matrikel 22v Mullerup By, Drøsselbjerg beliggende Mullerup Strandvej 19. Diget skal beskytte det projekterede og ansøgte ferieboligbebyggelse på Mullerup Havn mod oversvømmelse. Diget ligger bag havnens dækkende værker og forventes kun udsat for små eroderende kræfter.

Kalundborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/20).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 913 af 30/08/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal er der mulighed for at komme med evt. bemærkninger til det ansøgte.

Høringsfrist: torsdag den 20. august 2020 til dto@kalundborg.dk.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk