Kommuneplan
2013-2024

  

Afgørelse om ikke-VVM-pligt samt vandindvindingstilladelse til Sejerøvej 28, 4592 Sejerø

Kalundborg Kommune har givet tilladelse til indvinding af 500 m3 overfladevand per år til adresse Sejerøvej 28, 4592 Sejerø.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Afgørelse om VVM

Det ansøgte projekt er omfattet af § 2 stk. 2 i Miljøvurderingsloven, idet markvanding er medtaget i lovens bilag 2, pkt. 1c.

Der er derfor gennemført en screening på baggrund af de kriterier der er nævnt i bekendtgørelsens bilag 6. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag i tilladelsen.

Kalundborg Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke har væsentlige påvirkninger på miljøet. Indvinding og drift af anlægget forudsætter derfor ikke at der udarbejdes VVM-vurdering.

Klagevejledning

Tilladelsen til vandindvinding og afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via Klageportalen. Du finder vejledning og link til Klageportalen her:

www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige onsdag den 16. september 2020.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 42 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk