Kommuneplan
2013-2024

  

Tilladelse til kunstgræsbanen ved Gørlevhallen

Kalundborg Kommune givert tilladelse til anlæg og drift af kunstgræsbanen ved Gørlevhallen samt at udlede herfra til Helsinge Å.

Tilladelsen til kunstgræsbanen i Gørlev

Klagevejledning

Tilladelse til anlæg og drift af kunstgræsbanen samt udlede herfra til Helsinge Å samt afgørelsen om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet. Ansøger samt enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Ligeledes gælder det for nævnte organisationer m.v. i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, som er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagen skal indgives via den fælles klageportal i Nævnenes Hus.

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.

Det koster 900 kr. at klage til Miljø- og fødevareklagenævnet for privatpersoner og 1.800 kr. at klage for organisationer og virksomheder. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://mfkn.naevneneshus.dk

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige torsdag den 1. oktober 2020.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Yderligere information

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø på tlf. 59 53 52 42 eller på e-mail: dto@kalundborg.dk

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk