Kommuneplan
2013-2024

  

Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle


Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 26. august 2020 vedtaget at fremlægge følgende planforslag i offentlig høring i 8 uger. Samtidig offentliggøres kommunens vurdering om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering.

• Forslag til Lokalplan nr. 573 for ny daginstitution i Svebølle, med ledsagende screening for miljøvurdering

For Kommunalbestyrelsens behandling af sagen henvises til Kalundborg Kommunes hjemmeside www.kalundborg.dk under punktet "Dagsorden og beslutningsreferat".

Formål med planforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny daginstitution i Svebølle, da de nuværende daginstitutioner i Viskinge og Svebølle skal lægges sammen. 

Lokalplanområdet omfatter et areal i Svebølles østlige bydel i tæt tilknytning til Svebølle skole, Svebølle Hallen og tilhørende udendørs idrætsanlæg, som giver nogle rekreative muligheder for den nye daginstitution. Hele området har et veludbygget stisystem, som giver brugerne nem adgang til daginstitutionen. Der er stort fokus på trafiksikkerheden, da adgangsvejen vest for Svebølle skole, skal tage særligt hensyn til bløde trafikanter.
  
Lokalplanens formål er at sikre, 
- at området fastlægges til offentlige formål, herunder daginstitution med tilknyttede faciliteter.
- at byggeri og anlæg disponeres under hensyntagen til omgivelserne og på en sådan måde, at udpegningen som værdifuldt kulturmiljø understøttes.
- at der etableres hensigtsmæssige adgangsforhold med en særlig opmærksomhed på bløde trafikanter.

Afgørelse om miljøvurdering 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter har Kalundborg Kommune på baggrund af en gennemført miljøscreening truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering til ovennævnte planforslag. Kalundborg Kommune vurderer, at de tiltag, der kan følge af planforslaget, ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af planens redegørelse. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. afsnittet længere nede.

Retsvirkninger
Indtil planforslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan, jf. planlovens § 17.

Offentliggørelse og fremlæggelse
Planforslaget med miljøscreening er fremlagt i 8 uger fra den 07. september 2020 til og med den 2. november 2020. I denne periode har du mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til planforlaget.

Derefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til lokalplanforslaget. 

Høringsfrist
Bemærkninger eller ændringsforslag til ovennævnte planforslag, skal sendes skriftligt til Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg, eller e-mail: dto@kalundborg.dk således, at de er kommunen i hænde senest den 2. november 2020. 
Spørgsmål
Spørgsmål til planforslaget kan rettes til Plan, Byg og Miljø, tlf. 59534956, e-mail: cthr@kalundborg.dk

Klagevejledning – miljøvurdering
Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kalundborg Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.

Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.
Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En eventuel klage indgives via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Kalundborg Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Kalundborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage. 

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra bekendtgørelse afgørelsens modtagelse."

Kalundborg Kommune vil på bekendtgørelsesdagen den 23. marts indberette planen til plandata.dk. 

Supplerende materiale om trafiksikkerheden
Det har i arbejdet med lokalplansforslaget været et fokuspunkt at sikre trafiksikkerheden i området. I lokalplansforslaget er der derfor lagt op til at forbedre de trafikale forhold herunder stien og vejforholdene som giver adgang til den nye daginstitution, og samtidig sikre trygge adgangsforhold til Svebølle skole.

Derudover er der også trafikale forhold uden for lokalplanområdet, som skal trafiksikres for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter. På Teknik- og Miljøudvalget møde den 2. april 2020 er der godkendt en bevilling til Trafiksikkerhedsindsatsen 2020-2021, for områderne omkring Svebølle skole, herunder projekt 2020.8 Analyse af konkrete skolers nærområde (Høng, Gørlev, Svebølle og Årby Skole) og 2021.1 projektering af trafiksikkerhedsprojekt i de 4 skolers nærområder). 

Der er derfor i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget igangsat skitsering på den del af trafiksikkerhedsprojektet, som omhandler Svebølle skole. Projektet udvikles parallelt med lokalplanens høringsperiode, hvor der, ud over at sikre vejadgang til lokalplanens områder, er fokus på at sikre forholdende omkring Svebølle skole, undersøge muligheder for ”kiss’n ride”, samt optimering af parkeringsarealet øst for skolen så den udnyttes bedre. For uddybende informationer om det opstartet trafikprojekt, se vedlagte Bilag – Trafikprojekt.

Kalundborg Kommune gør opmærksom på at bilaget blot er supplerende materiale og derved ikke er en del af lokalplanen som er i høring.
 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk