Kommuneplan
2013-2024

  

Tilladelse til midlertidig installation af UV-anlæg Løve-Knudstrup Vandværk

Kalundborg Kommune har givet Løve-Knudstrup Vandværk tilladelse til opsætning af midlertidig UV-anlæg i forbindelse med rørarbejde på vandværket.

Tilladelsen kan ses via dette link.

Klagevejledning

Tilladelsen til opsætning af UV-anlægget kan påklages til Miljø- og Føde-vareklagenævnet af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, samt af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen.

Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:

https://kpo.naevneneshus.dk.

Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige onsdag den 14. oktober 2020.

Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk