Kommuneplan
2013-2024

  

Kystbeskyttelsesprojekt ved Havnsø Møllevej, Havnsø- Høring af ansøgning om kystbeskyttelse

Ejer af matrikel 6bu Havnsø By, Føllenslev, beliggende Havnsø Møllevej 31 ansøger om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 6bu, 7dg og 11aa Havnsø By, Følleslev

Kalundborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 913 af 30/08/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, er der mulighed for at komme med evt. bemærkninger til det ansøgte.

Høringsfrist: Torsdag den 22. oktober 2020.

Ansøgning om kystbeskyttelse incl. bilag

Ansøgningsskema

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk